Never Again Project
International Project of Holocaust Memorial "Gates of Life"


The General Concept

This Concept presents the main architectural, design and content ideas of “Gates of Life” Memorial, the main messages of which are calls to fight anti-Semitism, to remember the Holocaust, to pass this memory on to the next generations of the inhabitants of the Earth and to prevent the repetition of this tragedy. Never and Nowhere Again!

The mission of our project is to combine universal humanitarian values, historical facts, national Jewish symbols and traditions, the horrors of the tragedy of European Jews with the expression of sympathy and solidarity of the peoples of the world with the victims of the Holocaust.

To implement this mission, we have developed the concept of an architectural and artistic memorial dedicated to the memory of the victims of the Holocaust under the code name "Gates of Life” Memorial. The main characteristic structural and visual features of the Memorial are:
• Wall or walls of any shape, made of blocks of Jerusalem stone or its imitation.
Symbolizes the connection with Jewish history and the historical homeland of the Jews.
• One or more gates are full size or scaled replicas of the gates of the Old City of Jerusalem, such as the Jaffa, Zion, or Lion gates. This gate will always be open.
Symbolizes the history of the Jewish people, the desire for freedom, conviction and ability to survive.
• Fragments of the Gates of Hell - metal gates of the Buchenwald and Auschwitz concentration camps, well-known and easily recognizable (in particular, by well-known the inscription “Arbeit Macht Frei” at Auschwitz and “Jedem Das Seine” at Buchenwald camps), are laid under a lattice cover in front of the Memorial’s Gates imitating the gates of the Old City of Jerusalem. For greater expressiveness, fragments of red and white barriers can also be laid there and dimly illuminated with an imitation of slow burning (smoldering).
This broken Gates of Hell symbolizes the common European tragedy of the Holocaust, on the one hand, and the defeat of Nazi ideology, expressed in the form of the smashed gates of the main concentration camps in Europe, on the other.
. The wall (or the walls) of "Gates of Life” Memorial are also the symbol of protection and tranquility for the souls of the dead, as well as for living people and future generations, not only of for Jews, but also for all peoples of the world, whose religious confessions are represented within the walls of the Old City of Jerusalem, from any genocide.
• The names of places of mass extermination of Jews during the Holocaust may be engraved on the front of the wall.
• On the reverse side of the wall or walls of "Gates of Life” Memorial, holographic or laser projections of drawings and paintings by children from all over the world on the theme "World without Hatred", as well as works of world-famous artists, sculptors and architects will be demonstrated as a temporary exhibition. There can also be presented temporary thematic exhibitions, which will use light images of artifacts, historical photographs, as well as video stories on the tragedy of the Holocaust, manifestations of hatred motivated by xenophobia, anti-Semitism, and racism.
The choice of architectural, content and design solutions should be based on our general concept, considering the wishes of the customer, the natural and topographic conditions of the site, as well as technical regulations and building rules of local administrations.

"Gates of Life" Memorials using our general concept are planned to be installed in several countries of the world, including even those that were not subjected to the horrors of World War II and the tragedy of the Holocaust.
Our goal is to preserve the memory of the lost Jews and prevent another Holocaust.
"Never and Nowhere Again!
Project concept - Leonid Bard (USA) Architects - Mark Khidekel (USA) and Mikhail Lobovikov (Israel)
Copyright © 2021 All rights reserved. E-mail: bard1143@msn.com +1.646.327.9293

Генеральна концепція Міжнародного проекту Меморіалу пам'яті жертв Голокосту

«Брами Життя»

У цій Концепції представлені основні архітектурно-художні, дизайнерські та тематичні ідеї Меморіалу «Брами Життя», головними меседжами якого є заклики боротися з антисемітизмом, пам'ятати про Голокост, передати цю пам'ять наступним поколінням жителів Землі і не допустити повторення цієї страшної трагедії. Never and Nowhere Again!

Місією Меморіалу є з'єднання загальнолюдських гуманітарних цінностей, історичних фактів, національних єврейських символів та традицій, жахів трагедії Європейського єврейства з висловленням співчуття і солідарності народів світу з жертвами Голокосту методами образотворчого мистецтва, архітектури і сучасних візуальних технологій.

Відповідно до Генеральної концепцією основними характерними конструктивними і візуальними ознаками Меморіалу є:

• Стіна або стіни будь-якої форми, виконані з блоків Єрусалимського каменю або його імітації.
Символізує зв'язок з єврейською історією та історичною батьківщиною євреїв.
• Одні або кілька брам виконані в стіні або в стінах в натуральну величину або в відповідному масштабі у вигляді копій воріт Старого міста Єрусалима, наприклад Яффський, Сионских або Левових. Ці брами будуть завжди відкриті.
Символізує історію єврейського народу, прагнення до свободи, бажання та здатність до виживання.
• Характерні і легко впізнавані (зокрема, по відомим написів "Arbeit Macht Frei" в концтаборі Освенцима та "Jedem Das Seine" в концтаборі Бухенвальд) фрагменти металевих воріт («Брами пекла») цих концтаборів укладаються під гратчастим покриттям перед Брамами, що імітують брами Старого міста Єрусалима (головнi брами Меморіалу). Для більшої виразності там же можна укласти фрагменти червоно-білих шлагбаумів і приглушено підсвітити з імітацією повільного горіння (тління).
Цi розбитi «Брами пекла» символізують загальноєвропейський характер трагедії Голокосту, з одного боку, і розгром ідеології нацизму, виражений у вигляді знечтожених воріт головних концтаборів Європи, з іншого боку.
Крім зазначених символічних значень, стіни Меморіалу «Брами Життя» є символом захисту і спокою як для душ загиблих, так і для людей, що живуть і майбутніх поколінь не тільки єврейського народу, а й усіх народів світу, релігійні конфесії яких представлені всередині стін Старого міста Єрусалима, від жахів будь-якого геноциду.
• На фронтальній стороні стіни можуть бути вигравірувані назви місць масового знищення євреїв під час Голокосту.
• На зворотному боці стіни або стін Меморіалу «Брами Життя» демонструватимуться голографічні та / або лазерні проекції малюнків і картин дітей усього світу на тему «Світ без ненависті», а також твори всесвітньо відомих художників, скульпторів, архітекторів. Тут також можуть бути представлені тематичні експозиції, в яких будуть використані світлові зображення артефактів, історичних фотографій, а також відео сюжети, на тему трагедії Голокосту, проявів ненависті на ґрунті ксенофобії, антисемітизму, расизму.
У першій експозиції будуть представлені лазерні світлові проекції відомих робіт Народного художника України, дійсного члена Академії мистецтв (академіка) Михайла Туровського, роботи якого представлені в державних музеях, галереях і приватних колекціях багатьох країн. За 10 років Михайло Туровський створив найбільшу в світі, значиму за змістом і видатну по художній майстерності серію картин «Голокост» (70 картин, http://mturovsky.com/exhibitions-holocaust-2009-2015). Картини з цієї колекції експонувалися у багатьох музеях і виставкових залах по всьому світу, включаючи Меморіал Яд Вашем (Єрусалим), Національний художній музей України в Києві і штаб-квартиру ООН в Нью-Йорцi.
Вибір архітектурних, тематичних і дизайнерських рішення повинен грунтуватися на нашій генеральнiй концепції з урахуванням побажання замовника, природних і топографічних умов майданчика, а також технічних регламентів і будівельних правил місцевих адміністрацій.
Меморіали «Брами Життя» з використанням нашої генеральної концепції планується встановити в різних країнах світу, включаючи навіть ті, які не піддавалися жахам 2-ї Світової війни і трагедії Голокосту.
Нашою метою є збереження пам'яті про загиблих євреїв і недопущення нового Голокосту.
"Never and Nowhere Again!"
Концепцiя проекту - Леонiд Бард (США) Архитектори – Марк Хiдекель (США) и Михайло Лобовiков (Израїль)
Copyright © 2021 All rights reserved. E-mail: bard1143@msn.com +1.646.327.9293

Cities unite the world!